Covid-19 döwründe güýçli SEO programmasyny nädip gurmalydygy barada semalt maslahatlary


2020-nji ýylyň mart aýynda koronawirus pandemiýasy döwülende, hemme zady duruzdy. Iýun aýyndan bäri ýagdaýlar ýuwaş-ýuwaşdan kadaly ýagdaýa gelse-de, onuň täsiri henizem dünýäniň birnäçe ýerinde we durmuşyň köp böleginde duýulýar. Häzirki wagtda iň köp bolup geçýän ugurlaryň biri sanly marketing.

Internet elmydama köp adamly ýerdi, ýöne adamlaryň köpüsi wirusdan goranmak üçin içerde galmak kararyna gelensoň, işjeňlik derejesi ýylyň başynda birnäçe esse ýokarlandy. Adamlar öýden işläp başladylar we onlaýn guramalara görlüp-eşidilmedik itergi berip, ähli guramalar wirtuallaşdylar. Elbetde, marketologlar pursatdan peýdalanmak we derwaýys kampaniýalary, SEO programmalaryny we mazmun marketing strategiýalaryny düzmek bilen iň gowy aýaklaryny öňe sürdüler.

Semalt müşderilerimiziň köpüsine oňyn habarlaşmalaryny çykarmaga we bu agyr günlerde möhüm bolmagyna kömek edip, topara goşuldy. Müşderilerimiziň işine, maksatly diňleýjilerine we iň esasysy pudagyna baglylykda SEO programmalaryny taýýarladyk. Işler kampaniýadan kampaniýa bilen tapawutlanýan bolsa-da, esasy ýörelgelerimiz öňküligine galdy.

Ine, iň möhümleri.

Koronawirus döwründe güýçli SEO programmasyny gurmak üçin maslahatlar

Bu makala maslahatlar, programma gollanmalary, çäreler we gollanmalar görnüşindäki şol esasy ýörelgeleriň gysgaça mazmuny. Müşderileriňiz bilen onlaýn işleşmegiň usulyny gözleýän bolsaňyz, bu maslahatlar size kömek eder.

Maslahat â „–1 - Analitikleriňizi gözden geçiriň

Bu, belki-de edilmeli ilkinji we iň möhüm çäre: analitika hasabyňyzy gözden geçirmek we web sahypalaryňyzyň traffigindäki täsirleri, täsirleri, öwrülişikleri we SERP hereketlerini synlamakdyr. SEO işjeňligiňizi dowam etdiren bolsaňyz, düýpli üýtgeşmeleri görmek ähtimallygyňyz ýokary. Gözegçiligiňize esaslanyp, kampaniýalaryňyzy meýilleşdirip bilersiňiz.

Mysal üçin, bir telekeçilik web sahypasy ýüz maskalary we koronawirus bilen baglanyşykly beýleki önümler baradaky sahypalarda traffigiň we öwrülişikleriň köpelendigini gören bolsa, şol sahypalary has gowulaşdyrmaga ünsi jemlemeli. Semalt olara başga bir göz aýlamagy we mazmunyny we gurluşyny gowulandyrmagy maslahat berýär. Bu önümiň optimallaşdyrylan beýany, täzelenen suratlar we tekstler, mümkin bolsa ätiýaçlyk bölümlerini (SKU) täzelemek arkaly bolup biler.

Söwda we bölek satuw kärhanalarynda müşderilerimiziň köpüsi üçin onlaýn işini astronomiki sanlara öwrüp, muny etdik. Bu, doly web sahypasy we iş derňewi, içerki optimizasiýa, baglanyşyk binasy we üznüksiz tehnologiýa goldawyny alýan telekeçilik SEO-ny işjeňleşdirmek arkaly boldy.

Diňe Bu sahypa giriň, web sahypaňyza giriň we Semalt size ähli zatlaryň aladasyny etsin.

Maslahat â „–2 -“ Covid-19 ”stendiňizi agzap geçiň

Koronawirus döwründe güýçli SEO programmasynyň ýene bir möhüm bölegi, müşderileriňize Covid-19-daky ýagdaýyňyz barada maglumat bermekdir. Müşderileriňiz (bar bolan we potensial bolanlar) sizden aragatnaşyga garaşýarlar.

Işleýärsiňizmi? Pandemiýa sebäpli işiňiziň käbir çäklendirmeleri haýsylar? Onlaýn iş bolsaňyz, eltip berýärsiňizmi? Müşderileriňizde her dürli soraglar bolar we siz olara jogap bermeli. Emma ulanyjylaryňyza hatda sizden soramazdan ozal habar bermek has gowudyr.

Muny etmegiň bir usuly, web sahypaňyzda çyzylan ekran ýa-da açylan penjire bilen ähli myhmanlary garşylap biljek täze bölüm döretmekdir. Iň oňat “Covid-19 täzelenmeler” ýa-da şuňa meňzeş, koronawirus ýagdaýyna bolan işiňizi beýan etmeli we işiňiz barada jikme-jik maglumat bermeli.

1-nji surat - 'COVID-19 UPDATES' BÖLÜMI BILEN YKDYSADY SAYT

Müşderileriňiz haýran galdyryjy zatlar bilen gutarmaz ýaly gysga, ýöne maglumatly saklaň. Semalt, ulanyjylaryňyza has gowy ýol görkezmek we umumy soraglaryna jogap bermek üçin şol sahypada FAQ bölümini goşmagy maslahat berýär.

Muny etmek, diňe bir marka aladasy hökmünde däl-de, eýsem ulanyjylaryňyzy size ýakynlaşdyrýar. Işlemeýän bolsaňyzam, ulanyjylaryňyz dogruçyllyga we özara gatnaşyga ýokary baha bererler. SEO nukdaýnazaryndan, bu web sahypaňyza täzelenmäge we dünýädäki häzirki ýagdaýa laýyk gelmäge kömek eder.

Maslahat â „–3 - Mazmunyňyzy gowulandyryň

Bu döwürde kärhanalaryň köpüsiniň kepillendirip bilmedik zady, mazmunyna goşmaça gözegçilik etmekdir. Web sahypaňyzda, blogyňyzda we sosial mediýada çap edilen her bir eseriň takyklygy iki gezek barlanmalydyr. Koronawirus hakda ýazýan bolsaňyz we maslahat berýän bolsaňyz, bu has möhümdir.

Google we beýleki gözleg ulgamlary ýalan maglumatlary çynlakaý kabul edýärler we web sahypaňyzdaky nädogry maglumatlaryň size uly zyýan ýetirip biler. Bu ykjam programmalar üçin has möhümdir.

Maslahat â „–4 - SEOerli SEO tagallalaryny gowulandyryň we sanawlaryňyzy täzeläň

Web sahypaňyza “Covid-19” täzeleniş bölümini goşmagyň esasy manysy şu. Onlinehli sanawlaryňyzy we profilleriňizi onlaýn gözden geçiriň we täzeläň. Işiňiziň häzirki ýagdaýynyň hemme ýerde görkezilýändigine göz ýetiriň.

Mysal üçin, iş wagtyňyz azaldymy? Google My Business we beýleki sanawlaryňyzda täzeläň.

Bu, potensial ulanyjylar tarapyndan görünmäge kömek etjek umumy SEO tagallalaryňyzyň diňe bir bölegi. Belli bir töwerekde hyzmat edýän iş bolsaňyz, radiusyň töwereginde aňsatlyk bilen baryp boljakdygyňyzy anyklaň. Bu ýerli we giper-ýerli açar sözleri optimizirlemegi, web sahypaňyza täze sahypalary goşmagy we yzygiderli garaşmagy aňladýar.

Maslahat â „–5 - Covid-19 bilen baglanyşykly açar sözleri nyşana alanyňyzda seresap boluň

Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, koronawirus bilen baglanyşykly maslahat bermek siziň üçin aşa barlagy talap eder. Kärhanalaryň köpüsi bu ýagdaýdan peýdalanyp, koronawirus hakda uzyn (we köplenç baglanyşyksyz) mazmun ýazmaga synanyşsa-da, bu olara birneme kömek etmeýär. Munuň ýerine, hakykylygyny üpjün etmedik bolsalar, olary dişlemek gaýdyp gelýär.

Google we beýleki gözleg motorlary koronawirus bilen baglanyşykly mazmuna çynlakaý çemeleşýärler. Şeýlelik bilen, bu ýoldan ýöremezlik has gowudyr.

Esasy düzgün, işiňiz bilen baglanyşykly bolmasa, koronawirus hakda ýazmakdan saklanmakdyr. Mysal üçin, klinika ýa-da derman kärhanasy bilen umumy lukman (GP) bolsaňyz, bu hakda ýazmak isläp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, şerap çüýşelerini satsaňyz, sahypaňyzyň blogynda bu hakda gürleşmegiň manysy ýok.

Maslahat â „–6 - Köne mazmunyňyzy täzeden ulanyň

1-nji maslahaty ýerine ýetireniňizde, blogyňyzdaky käbir makalalar üçin ýokary okyjylara üns berdiňizmi? Hawa bolsa, olary optimizirlemek gaty gowy pikir bolardy.

Soňky birnäçe aýyň dowamynda adatdan daşary ýokary okyjylara eýe bolan ähli makalalaryň we web sahypalarynyň sanawyny düzüň. Soňra gözlegde has ýokary derejelere ýetmek üçin olary aýratynlaşdyryň. Ulanyjylary has özüne çekiji etmek üçin mazmuna ýörgünli açar sözleri we terminleri girizmek dogry däl. Maksat, sahypanyň bar bolan PageRank-dan peýdalanmak we traffigiňizi gowulaşdyrmak we şeýlelik bilen öwrülişikler.

Munuň üçin Google Trends we açar söz meýilleşdiriji ýaly gurallary ulanyp bilersiňiz. Ora-da siz biziň bilen habarlaşyp, özümizi öwrenip bilersiňiz AutoSEO we FullSEO SEO çäreleriniň bu görnüşlerini öz içine alýan programmalar.

Maslahat â „–7 - Täze mazmun döretmäge üns beriň

Koronawirus bilen baglanyşykly mazmun temalaryndan gaça durmak akylly bir ädim bolsa-da, ýerine pudagyňyzdaky möhüm mowzuklara üns bermeli. Häzirki wagtda sanly ösüş ösýär we ähli maksatly açar sözleriňiz, 2020-nji ýylyň fewral aýyndakydan has gowy gözleg mukdaryna eýe bolar.

Şeýlelik bilen, bu ýerdäki pikir açar söz gözlegini täzeden geçirmek we ugurlary we täze açar sözleri gözlemek. Täze mazmun gurmak we işiňizi organiki gözleglere itergi bermek üçin bu maglumatlary ulanyň. Öň gaty pes göwrümli käbir uzyn guýrukly açar sözleriň wirus sebäpli dörän bolmagy ähtimal. Içerde galýan we durmuş durmuşynda paradigma çalşygyny görýän adamlar soňky alty aýyň dowamynda onlaýn tendensiýalaryň köpüsine täsir etdi.

Bu, pudagyňyzdaky şol üýtgeşmeleri bellemek we şoňa görä hereket etmek üçin mümkinçilikdir. SEO-ny täze, ulanyp boljak mazmun döretmekden has gowy ýol barmy?

“Covid-19” wagtynda web sahypaňyzyň SEO-ny gowulandyrmak, häzirki ýagdaýyňyz we gysga we uzak möhletli maksatlaryňyz barada anyk düşünjäňiz bar bolsa çylşyrymly däl. SEO strategiýasynyň üstünde işleýän wagtyňyz bu ýedi berk maslahaty ýerine ýetirmek, web sahypaňyzy ýokarlandyrmagyň has gowy usullary barada pikirlenmäge kömek eder.

Maksat aktual bolmak we reýtingiňizi saklamak. Munuň ýeke-täk usuly, bar bolan strategiýaňyzda bu maslahatlaryň käbirini ulanmak ýa-da Semalt-yň size döretmegine kömek etmekdir. Şu gün biziň bilen habarlaşyň we SEO reýtingiňizi ýokarlandyryň.

send email